Therapy

Our Therapy

Abhyanga in Kerala
Herbal Steam Bath in kerala
Shirodhara in India
Basti-Karma – Enema-Therapy-india
Nasya in India
Lepanam Therapy in India
Pichu ayurveda  in India
Njavarakizhi therapy in India
ShiroVasti in India
Netra Tarpana in India
herbal smoke therapy in India
Kati Vasti in Kerala